Контакт

Седиштето на клубот се наоѓа на Ул.Христо Батанџиев бр.15/1-13, 1000 Скопје Р.Македонија

Дополнителни информации можете да добиете на тел: 077-600-262, или на нашата e-mail адреса sk.strelec@hotmail.com

Меѓународен лиценциран тренер за пушка и пиштол во клубот е Јордан Тасевски кој е долгогодишен стрелец и повеќекратен Државен првак.

Помошник тренер за пушка со меѓународна тренерска лиценца е Драгослав Кудрановиќ кој е долгогодишен стрелец и повеќекратен Државен првак.

Помошник тренер за вршење обука на членовите за правилно користење и ракување со оружје во клубот е М-р Томе Несторовски кој е повеќегодишен стрелец и Државен првак.

Помошник тренер за вршење обука на членовите за правилно користење и ракување со оружје во клубот е Мартин Гелевски кој е повеќегодишен стрелец и Државен првак.

Помошник тренер за вршење обука на членовите за правилно користење и ракување со оружје во клубот е Ѓорѓија Тасевски кој е повеќегодишен стрелец

За уплата на членарини, донации и спонзорства се користи следната сметка на клубот:

Жиро сметка: 300000001356872
Назив на примачот: Стрелачки клуб “СТРЕЛЕЦ” – Скопје
Депонент: Комерцијална Банка А.Д Скопје

Исто така може да ја искористите и нашата web страница за да ни напишете порака.
Ќе ни биде задоволство да Ви одговориме во најкраток рок.